كارگاه ها
كارگاه ها
تعداد تصویر:2
تعداد بازدید:2169
نماي دانشگاه
نماي دانشگاه
تعداد تصویر:3
تعداد بازدید:5512
كتابخانه
كتابخانه
تعداد تصویر:8
تعداد بازدید:2834
آزمايشگاه
آزمايشگاه
تعداد تصویر:5
تعداد بازدید:2625
مراسم 6 آذر 89
مراسم 6 آذر 89
تعداد تصویر:5
تعداد بازدید:2453
12ارديبهشت
مراسم تقدير از اساتيد1392
تعداد تصویر:0
تعداد بازدید:0


مركز آموزش علمي - كاربردي قوچان
University of applied science & technology quchan center 2010- 1388