كارگاه ها
كارگاه ها
تعداد تصویر:2
تعداد بازدید:1941
نماي دانشگاه
نماي دانشگاه
تعداد تصویر:3
تعداد بازدید:5208
كتابخانه
كتابخانه
تعداد تصویر:8
تعداد بازدید:2621
آزمايشگاه
آزمايشگاه
تعداد تصویر:5
تعداد بازدید:2417
مراسم 6 آذر 89
مراسم 6 آذر 89
تعداد تصویر:5
تعداد بازدید:2226
12ارديبهشت
مراسم تقدير از اساتيد1392
تعداد تصویر:0
تعداد بازدید:0


مركز آموزش علمي - كاربردي قوچان
University of applied science & technology quchan center 2010- 1388